Staff

ประวัติความเปฺ็นมาและผู้ก่อตั้ง

Sudaporn

เจ้าของช้างและผู้ช่วยเหลือช้าง

Natthakan Kaeokanpai

ที่ปรึกษามูลินิธิ ESAF

Customer Reviews

5 stars from tripadvisor

Phone

061-468-1578

Email

banrukchangthai@gmail.com

Location

https://goo.gl/maps/5xY2xU46MSNPkRqA7

About Us

‘บ้านรักษ์ช้างไทย’ ปางช้างที่ดูแลและอนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดกาญจนบุรี บรรยากาศร่มรื่น เดินทางสะดวก ใกล้เเหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลากหลาย ราคาเริ่มต้นเพียง 200 บาทเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนอาหารให้น้องช้างให้มีสุขภาพแข็งแรง

Subscribe

Contact information

208 หมู่3 บ้านยางโทน ตำบล ศรีมงคล อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 71150

061-468-1578

https://goo.gl/maps/5xY2xU46MSNPkRqA7

Opening hours

Monday: Closed

Tue-Wed : 8:Am - 5PM

Thu-Fri : 8:Am - 5PM

Sat-Sun : 8:Am - 5PM